Scheele promenad färdigställt

Sista etappen av Brf Scheele promenad är nu inflyttningsklar och vi har varit där och tittat.

Projektet har många detaljer som vi är glada för, som lägenhetsentréer mot gatan, verksamhetslokaler och vackert murverk i olika kulörer. Det samverkar också med Sparta och lyfter fram dess struktur med långa siktlinjer genom byggnaden. Mellan Sparta och de nya bostadshusen har ett publikt stråk tillskapats och Spartas baksida blivit en framsida.

Byggen på gång! – Projekt med Obos i Lund och Tygelsjö

Vi har varit på studietur med representanter från Obos för att titta på gemensamma projekt som börjar ta form.

Efter tävlingsvinsten 2018 börjar de första husen i kvarteret Pilgrimen i Lund nu färdigställas. Området innehåller enfamiljshus samt trevåningshus med etagelägenheter ovanpå mindre lägenheter i markplan. Byggnaderna är placerade med utgångspunkt i befintlig topografi för att ge utblickar i landskapet och koppla samman och leda gröna stråk genom området. Hustyperna är utvecklade i nära samarbete med Gunilla Svensson Arkitektkontor utifrån vårt tävlingsförslag, inom ramen för Obos byggsystem.

I Tygelsjö bygger Obos ett helt nytt bostadsområde, där vi tagit fram förslag till bebyggelsens disposition samt gestaltningsprogram med färgsättning. Ambitionen är att skapa ett varierat område som känns som en naturlig del av den befintliga byn. Även här börjar de första etapperna bli klara.

Tygelsjö

Dalby kungsgård, Kastellegården och Hjälmshults kungsgård har fått utökat statligt byggnadsminne

Regeringen har i år fattat beslut om att utöka det statliga byggnadsminnet för fem statligt ägda egendomar med synnerligen höga kulturhistoriska värden. Bland dessa återfinns tre anläggningar som Gunilla Svensson arkitektkontor har arbetat med på uppdrag av Statens fastighetsverk. Kontoret har tagit fram vårdprogram, historik och värdebeskrivningar för Dalby kungsgård i Lunds kommun, Kastellegården i Kungälvs kommun och Hjälmshults kungsgård i Helsingborgs kommun. Det utökade skyddet innebär att hela jordbruksegendomen, bebyggelsekärna och dess tillhörande marker, nu utgör statligt byggnadsminne.

”Dessa jordbruksegendomar berättar spännande och viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Samtidigt som de har ett högt kulturhistoriskt värde fungerar de även idag som levande jordbruk. Kulturmiljö utgör en grundsten i ett hållbart samhällsbygge. Därför är det extra roligt att bidra till att dessa gårdar genom utökat skydd kan finnas kvar för framtida generationer”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Läs mer om besluten hos Regeringskansliet

Byggen på gång! – Reuterdahl

Kvarteret Reuterdahl 16 börjar växa fram. Det ska bli två byggnadskroppar i tre och fyra plan med totalt 57 hyresrätter för Bostads AB Tornahem med en stor trädgård i anslutning till parken.

Fasadillustration av bostadshusen i ”Kv. Reuterdahl 16”.

Byggen på gång! – Helgonagården

Nu står den första byggnadskroppen av tre på Helgonagården helt färdig och boende är inflyttade! Den andra byggnaden börjar också närma sig ett färdigställande och det yttre skalet på den tredje och sista byggnaden är på gång upp.

Husets fasad består av färgvarierande tegel och skivmaterial.
Gröna tak ger en grönskande utsikt från lägenheterna.
Vy från Scheelevägen mot husets fasad med Sparta i bakgrunden.

Utställning Define/Refine på Form/Design Center

Konstnären och keramikern Pernilla Norrman medverkar tillsammans med Gunilla Svensson som ett av fem utvalda team i utställningen Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. Utställningen reflekterar över begreppet kritisk regionalism och vad det kan innebära för en lokal och samtida arkitektur idag.

Resultatet Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk som presenteras i utställningen belyser lerans och teglets betydelse för den regionala arkitekturen samt hur detta material kan bidra med viktiga kvaliteter till det byggda.

Utifrån lokala leror, som i hög grad har präglat skånska hus genom tiderna, har vi tagit fram prototyper på två fasadmaterial: snedskurna tegelstenar och tegelplattor med relief.

Stenarna kan kombineras på olika sätt och möjliggör helt nya typer av mönstermurning och fogdetaljer beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids.

Tegelplattorna har olika storlekar och mönster och kan kombineras i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme.

Utställningen har öppet till och med 15 november 2020. Läs mer på Form/Design Centers hemsida.

Uppdatering: Gunilla Svensson har tillsammans med Pernilla Norrman fått ett stipendium för tillverkning och uppmurning av tegelstenarna som visades på utställningen.

Byggen på gång! – Norra Bullerbyn

På Norra fäladen i Lund har projektet Norra Bullerbyn hunnit långt. I slutet av augusti hade byggnadsställningarna kring det södra huset tagits ner och GSA gjorde besök på plats.

Södra huset, vy från sydost.
Lägenheterna bjuder på fina utsikter över Norra fäladens grönska och vidare ut över både odlings- och stadslandskapet. Ljus från flera håll och noggrann hantering av siktlinjer och ljusföring gör att lägenheterna upplevs ljusa och rymliga.

Byggen på gång! –⁠ Helgonagården

Längs Scheelevägen fortsätter Helgonagården att växa fram. Den första byggnadskroppen av tre har snart nått sin fulla höjd och murningsarbetet har påbörjats. Gropen intill Sparta har fyllts igen och passagen börjar kunna urskiljas.

Helgonagården, etapp 1. Sparta syns till vänster i bild.
Pågående murning av den norra fasaden. Spartas tegel och betong i bakgrunden.

Studieresa med OBOS i Köpenhamn

GSA var i december på studieresa i Köpenhamn tillsammans med OBOS. Vi besökte bland annat radhusområdet Persillevej samt Havnevigen och Carlsberg byen för att se exempel på blandad bebyggelse och god utemiljö.

T.v. Persillevej, Köpenhamn, t.h. Købkes plads, Carlsberg byen