Studiebesök Per Lagerkvistskolan

I april åkte kontoret och hälsade på Pär Lagerkvistskolan, som är under byggnation. Pär Lagerkvistskolan är en F-9-skola som ligger strax utanför Växjö. Skolan kommer rymma ca 800 elever och startar upp i augusti 2017.

Tävlingsvinst i Lund

I kvarteret Bullerbyn vid Fäladstorget i Lund har LKF beslutat att gå vidare med vårt förslag till gestaltning av två åttavånings flerbostadshus. Förslaget anknyter till torgkvarterets karaktär bl. a. genom en sockel i mörkrött tegel som bildar husens bas, med utrymmen för lokaler. Varierande taklutningar och fasadmaterial bryter upp de stora byggnadskropparna i mindre delar. Befintliga stråk i området fångas upp, förstärks och leds över tomten. Projekteringen löper under hösten.

Torparängen, Växjö

Gunilla Svensson har tillsammans med Obos vunnit en markanvisningstävling på Torparängen i Växjö. Förslag innehåller 10 st radhus i 2-3 plan på långsmala tomter som ger fina lägen på husens båda sidor. Fasaderna är i trä och med ett samtida uttryck. Genom skiftande kulörer och paneltyp skapas en varierad, men ändå väl sammanhållen karaktär i kvarteret.

Björnekulla ås, Åstorp

Gunilla Svensson Arkitektkontor håller just nu på att utarbeta en situationsplan för en utvidgning av Åstorps centrala delar på Björnekulla fruktindustriers gamla tomt invid järnvägsstationen. Industrins flytt frigör ett stort område för ny bostadsbebyggelse och läget medger även andra, centrumnära, verksamheter.

Skissförslag vid Ideontorget, Lund

Gunilla Svensson Arkitektkontor har ritat ett skissförslag på nytt kontorshus för Akademiska Hus, på LTH-området i Lund. Huset ska ligga i anslutning till utvecklingsområdet Röda Stråket, och kan även rymma publika lokaler och undervisningslokaler. Förslaget ingår i underlag för en detaljplaneändring.

Besök på Arenatoppen, Lund

Första etappen av Arenatoppen stod inflyttningsklar vid årsskiftet. I samband med det fick vi en rundvisning av det färdiga resultatet. Gunilla Svensson Arkitektkontor har även tagit fram plan och gestaltningsprogram för hela området, som nu är under utbyggnad.

Studieresa Köpenhamn

På höstens första dag var kontoret på studieresa i Köpenhamn. Vi besökte ”Klimakvarteret”, Köpenhamns kommuns pilotprojekt för hantering av dagvatten samt Danmarks första stadsjordbruk ”Østergro”. Frågeställningarna är relevanta eftersom vi arbetar med flera stora bostadsprojekt i tidiga skeden.

Tävlingsvinst med Medicon Village, Lund

Gunilla Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Medicon Village vunnit en markanvisningstävling om nya bostäder på kv. Helgonagården i Lund. Förslaget innebär att en finmaskig stadsstruktur skapas, som bryter ner områdets stora skala. Samtidigt anpassar det sig till omgivande bebyggelse och bygger vidare på existerande tydliga strukturer och rörelsestråk från bl.a. studentbostadskomplexet Sparta. Projektet rymmer ca 200 lägenheter samt lokaler i gatuplan.

Skissförslag, förtätning i Malmö

Vi arbetar med MKB Fastighets AB för att utveckla och förtäta kv. Haga i Bunkeflo.
I vårt förslag behålls områdets karaktär av hus i park samtidigt som nya additioner stärker park-, gårds- och gaturum.
Den nytillförda ordningen förtydligar gränser mellan publikt, halvprivat och privat.

Gestaltningsstudie Segepark, Malmö

Gunilla Svensson Arkitektkontor har gjort en gestaltningsstudie av Segepark för Malmö stad. Området planeras för att bli en integrerad hållbar stadsdel i Malmö med bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. Vårt förslag har tagit stöd i de riktningar som skapas av det gamla sjukhusområdets struktur med sidoförskjutna paviljonger som bildar en trapetsformad plats i mitten av området. Ambitionen har varit att skapa en intim skala samtidigt som grunduppläggets monumentalitet ska kunna avläsas i hela området. Befintliga kopplingar till omgivningen har identifierats och nya har föreslagits.

Nya bostadshus föreslås som definierar privata gårdar tillsammans med de befintliga ”paviljongerna”, men sluter dem inte. Via genomgående entréer kan bostäderna nås från både gata och gård.
För att säkerställa gårdarnas privata karaktär används häckar, staket och plank för att definiera gränserna utåt. I lämpliga lägen kan gränsen sättas så att mindre publika platser bildas utåt gator och gångstråk.