Skissförslag, förtätning i Malmö

Vi arbetar med MKB Fastighets AB för att utveckla och förtäta kv. Haga i Bunkeflo.
I vårt förslag behålls områdets karaktär av hus i park samtidigt som nya additioner stärker park-, gårds- och gaturum.
Den nytillförda ordningen förtydligar gränser mellan publikt, halvprivat och privat.