Gestaltningsstudie Segepark, Malmö

Gunilla Svensson Arkitektkontor har gjort en gestaltningsstudie av Segepark för Malmö stad. Området planeras för att bli en integrerad hållbar stadsdel i Malmö med bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. Vårt förslag har tagit stöd i de riktningar som skapas av det gamla sjukhusområdets struktur med sidoförskjutna paviljonger som bildar en trapetsformad plats i mitten av området. Ambitionen har varit att skapa en intim skala samtidigt som grunduppläggets monumentalitet ska kunna avläsas i hela området. Befintliga kopplingar till omgivningen har identifierats och nya har föreslagits.

Nya bostadshus föreslås som definierar privata gårdar tillsammans med de befintliga ”paviljongerna”, men sluter dem inte. Via genomgående entréer kan bostäderna nås från både gata och gård.
För att säkerställa gårdarnas privata karaktär används häckar, staket och plank för att definiera gränserna utåt. I lämpliga lägen kan gränsen sättas så att mindre publika platser bildas utåt gator och gångstråk.