Kalmar Residens

Vi arbetar för närvarande med att utveckla Kalmar Residens. Residenset omfattar ett stort byggnadskomplex med delar från 1600-talet och framåt. Arbetet sker inom uppdraget som husarkitekt utsedd av Statens fastighetsverk.

Galleri Cozmo

Galleri Cozmo har under hösten pop-up-galleri i ett av våra rum mot gatan. I dagarna har de vernissage för sin andra utställning, ”För senare bruk” med Elisabet Svensson och Lotten Pålsson. Roligt och inspirerande tycker vi!

Planprojekt på gång i Yngsjö och Flyinge

I Östra Gårdstånga, Flyinge och i Yngsjö bistår vi exploatörer med att ta fram planer för bostadsområden som underlag för kommunens detaljplanearbete. Vi har arbetat nära beställare och kommun för att tillföra och bevara viktiga kvaliteter i de nybyggda områdena. Gatustrukturer, stråk och byggnaders mått och relation till gatan har studerats noggrant. Båda planerna är i samrådsskede.

Planförslag Yngsjö

Sektion genom planförslag Östra Gårdstånga

Studietur i och runt Lund

Under ett par höstdagar fick kontoret tillfälle att besöka några avslutade projekt i och kring Lund.

Norra Bullerbyn

I norra Lund är LKFs bostadsområde Norra Bullerbyn färdigställt och inflyttat sedan något år tillbaka. Här har häckar, träd och andra planteringar hunnit etablera sig och byggnaderna står sig fint mot höstfärgerna.

Vadmöllan

I Vadmöllan utanför Lund har vi ritat flera tillbyggnader till en äldre skånelänga. En orangeridel skapar ett sammanbindande rum mellan bostadshuset och en nybyggd gäststuga som lånat formen av ett tidigare uthus.

De ljusa och rymliga nya rummen skapar en intressant kontrast mot det gamla husets trängre och mörkare rum. Det glasade rummet utgör entré och matplats och delar upp den inre gården i två väldefinierade trädgårdsrum. I projektet ingår även en carport med förrådsdel och takterrass med utsikt över omgivande åkerlandskap och den parklika trädgården.

Forskarhotellet, Brunnshög

Rummen på Forskarhotellet på Brunnshög har så smått börjat hyras ut och vintertry letar sig upp på spaljéerna! Träribborna i loftgångarnas undertak och spaljéer bidrar med mycket värme och är fina detaljer att fästa blicken på.

Stångby

I Stångby håller OBOS på att färdigställa kvarteren Grågåsen och Gulsparven. I projektets olika skeden har kontoret bistått OBOS i val av hustyper, kvarterens disposition, gestaltning av utemiljön och val av kulörer och material.

Invigningsmingel på kv Reuterdahl

Kv Reuterdahl är nu inflyttningsklart och vi var på plats när ByggnadsAB Tornahem bjöd in till invigningsmingel och öppet hus. Gunilla Svensson presenterade tankarna bakom byggnadernas utformning.

De utvändiga materialvalen är resultatet av en lång process i dialog med beställaren för att förankra byggnaderna på platsen. Byggnaderna samspelar med omgivningens skala och dess röda och gula tegelnyanser men tillför samtidigt något tydligt nytt. I norr skapar de en tydlig avgränsning av gaturummet medan gårdsmiljön i söder bibehållit en parkliknande karaktär. De utkragande loftgångarna mot gatan skapar platser för umgänge i sommarkvällssolen. Mot gården löper balkongbjälklagen längs hela byggnadskropparna med lägenhetsförråd som avskiljare mellan lägenheterna. På så vis får varje lägenhet en helt privat uteplats.

Parkliknande gård med vattenspegel. I bakgrunden västerfasaden på hus B
Loftgångsbalkong mot norr
Bevarad växtlighet på tomten bidrar till en lummig och väletablerad känsla
En stig med sittplatser har anlagts genom träddungen
Balkongerna (och inte minst takterrasserna) bjuder på fina utsikter över både stad och land

Trapell provmurat

De skurna tegelformat som Gunilla Svensson och Pernilla Norrman utvecklat sedan utställningen Define/Refine har nu provmurats i tre olika mönsterbilder på arkitektskolan i Lund.

Stenarna kan kombineras på olika sätt och möjliggör helt nya typer av mönstermurning och fogdetaljer. Tegelformatet bygger på danskt normalformat och har fått europeiskt mönsterskydd under namnet Trapell. Vid förra veckans seminarium presenterades projektet av upphovskvinnorna. Provmurarna kommer att finnas utställda i Arkitektskolans foajé under våren.

Kalmar residens

Gunilla Svensson har av Statens fastighetsverk utsetts till husarkitekt för Kalmar residens. I arbetsuppgifterna ingår att vara rådgivare åt SFV i förvaltningen av byggnaden och säkerställa att den omhändertas och utvecklas med kontinuitet och kvalitet.

Scheele promenad färdigställt

Sista etappen av Brf Scheele promenad är nu inflyttningsklar och vi har varit där och tittat.

Projektet har många detaljer som vi är glada för, som lägenhetsentréer mot gatan, verksamhetslokaler och vackert murverk i olika kulörer. Det samverkar också med Sparta och lyfter fram dess struktur med långa siktlinjer genom byggnaden. Mellan Sparta och de nya bostadshusen har ett publikt stråk tillskapats och Spartas baksida blivit en framsida.

Byggen på gång! – Projekt med Obos i Lund och Tygelsjö

Vi har varit på studietur med representanter från Obos för att titta på gemensamma projekt som börjar ta form.

Efter tävlingsvinsten 2018 börjar de första husen i kvarteret Pilgrimen i Lund nu färdigställas. Området innehåller enfamiljshus samt trevåningshus med etagelägenheter ovanpå mindre lägenheter i markplan. Byggnaderna är placerade med utgångspunkt i befintlig topografi för att ge utblickar i landskapet och koppla samman och leda gröna stråk genom området. Hustyperna är utvecklade i nära samarbete med Gunilla Svensson Arkitektkontor utifrån vårt tävlingsförslag, inom ramen för Obos byggsystem.

I Tygelsjö bygger Obos ett helt nytt bostadsområde, där vi tagit fram förslag till bebyggelsens disposition samt gestaltningsprogram med färgsättning. Ambitionen är att skapa ett varierat område som känns som en naturlig del av den befintliga byn. Även här börjar de första etapperna bli klara.

Tygelsjö