Besök på Arenatoppen, Lund

Första etappen av Arenatoppen stod inflyttningsklar vid årsskiftet. I samband med det fick vi en rundvisning av det färdiga resultatet. Gunilla Svensson Arkitektkontor har även tagit fram plan och gestaltningsprogram för hela området, som nu är under utbyggnad.

Studieresa Köpenhamn

På höstens första dag var kontoret på studieresa i Köpenhamn. Vi besökte ”Klimakvarteret”, Köpenhamns kommuns pilotprojekt för hantering av dagvatten samt Danmarks första stadsjordbruk ”Østergro”. Frågeställningarna är relevanta eftersom vi arbetar med flera stora bostadsprojekt i tidiga skeden.

Tävlingsvinst med Medicon Village, Lund

Gunilla Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Medicon Village vunnit en markanvisningstävling om nya bostäder på kv. Helgonagården i Lund. Förslaget innebär att en finmaskig stadsstruktur skapas, som bryter ner områdets stora skala. Samtidigt anpassar det sig till omgivande bebyggelse och bygger vidare på existerande tydliga strukturer och rörelsestråk från bl.a. studentbostadskomplexet Sparta. Projektet rymmer ca 200 lägenheter samt lokaler i gatuplan.

Skissförslag, förtätning i Malmö

Vi arbetar med MKB Fastighets AB för att utveckla och förtäta kv. Haga i Bunkeflo.
I vårt förslag behålls områdets karaktär av hus i park samtidigt som nya additioner stärker park-, gårds- och gaturum.
Den nytillförda ordningen förtydligar gränser mellan publikt, halvprivat och privat.

Gestaltningsstudie Segepark, Malmö

Gunilla Svensson Arkitektkontor har gjort en gestaltningsstudie av Segepark för Malmö stad. Området planeras för att bli en integrerad hållbar stadsdel i Malmö med bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. Vårt förslag har tagit stöd i de riktningar som skapas av det gamla sjukhusområdets struktur med sidoförskjutna paviljonger som bildar en trapetsformad plats i mitten av området. Ambitionen har varit att skapa en intim skala samtidigt som grunduppläggets monumentalitet ska kunna avläsas i hela området. Befintliga kopplingar till omgivningen har identifierats och nya har föreslagits.

Nya bostadshus föreslås som definierar privata gårdar tillsammans med de befintliga ”paviljongerna”, men sluter dem inte. Via genomgående entréer kan bostäderna nås från både gata och gård.
För att säkerställa gårdarnas privata karaktär används häckar, staket och plank för att definiera gränserna utåt. I lämpliga lägen kan gränsen sättas så att mindre publika platser bildas utåt gator och gångstråk.

Missionsgården Strandhem, Örkelljunga

Vandrarhems- och undervisningslokaler till Missionsgården Strandhem, i Örkelljunga, är under uppförande. Vi har ritat tre nya volymer som ersättning för fuktskadade byggnader och samtidigt omarbetat byggnadernas placering i relation till omgivningen. Total yta ca 1000 kvm, färdigställs 2016.

Bostäder i Råbylund, Lund

I Råbylund, ett av Lunds nya bostadsområden, har vi ritat radhus på uppdrag av Myresjöhus. Byggstart 2015. Vi arbetar även med planering av flera andra bostadsområden för Myresjöhus.