Bostadsgård Norra Bullerbyn

Läge:
Lund
Typ:
Bostadsgård
År:
2019
Beställare:
Lunds Kommuns Fastighets AB

Norra Bullerbyn består av två bostadshus i åtta våningar med tillhörande bostadsgård. De två byggnadskropparna bidrar till rumslig tydlighet och identitet i området. Gårdens huvudstråk är lagt i direkt förlängning av parkens öst-västliga trädallé och kopplar på så vis samman torget med parken.

Gården har en sammanhållen gestaltning indelad i tre mindre rum. I norr finns ett rum med sittplatser under en björnbärsbevuxen pergola, perennplantering och en grill. Det mellersta rummet utgörs av en gräsmatta ­­– en generell yta till bollspel, picknick och springande barn. I det södra rummet fångar man dagens sista strålar. Här finns plats för lek med sandlåda, fjäderdjur, gunga och balanslek. Innergårdens plantering förtätas bitvis av inhemska växter som stimulerar den biologiska mångfalden.