Vårdprogram

Vårdprogram och förvaltningsprogram fungerar som stöd i förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, mark eller anläggningar. Programmen innehåller bl.a. historisk dokumentation, kulturhistorisk värdebeskrivning samt mål och riktlinjer för det långsiktiga förvaltningsarbetet. Kontoret arbetar med vårdprogram för enskilda byggnader och för mark, samt med förvaltningsprogram för hela anläggningar.

Under 2012 genomfördes arbetet med ett vårdprogram för Statens Historiska museums mark. Såväl mark som byggnader anlades under slutet av 1930-talet och tidigt 1940-tal. Anläggningen utgör en unik miljö där byggnader och mark tillsammans utgör en helhet som speglar ett tidslager.

År 2014 slutfördes arbetet med ett förvaltningsprogram för Landskrona Citadell och ön Gråen. Programmet omfattar ett område på nära 70ha med en komplex historik. Anläggningens karaktär har, från att det anlades under mitten av 1500-talet till idag, skiftat avseende innehåll, funktion och gestaltning. Området rymmer således en ovanligt flerlagrad historik, där varje tidslager utgör en viktig del i anläggningens historik.

Vi har även gjort vårdprogram för Växjö residens år 2010, Huseby bruks herrgård år 2012, Fängelsetornet på Landskrona Citadell 2016 samt del av vårdprogram för Hjälmshults kungsgård 2016.

huseby bild 1

Huseby bruks herrgård

Växjö residens bild 1

Växjö residens

historiska museet bild 1

Statens historiska museum

citadellet

Landskrona Citadell

Citadellet, Landskrona

bild 3

Läge: Landskrona
Typ: Slottsarkitektförordnande; Ett flertal olika förvaltnings- och utvecklingsprojekt
År: 2006-2015
Beställare: Statens fastighetsverk

Under åren 2006 till och med 2015 var Gunilla Svensson slottsarkitekt för Landskrona Citadell. Detta innebär deltagande i förvaltningen av den kulturhistorisk värdefulla miljön och i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med anläggningen. Kontoret arbetar dels med program för utveckling och bevarande, dels med konkreta projekt för underhåll, renovering och utveckling för Citadellet, ön Gråen och dess fästningsverk i Landskrona. Grundinställningen är att visa vilken unik resurs som fästningsområdet inklusive koloniområdet är, såväl för landskronaborna och för livet och verksamheten i staden som för turismen. Detta avser anläggningen som historiskt monument och som en park för rekreation, kulturliv och för kommersiella verksamheter.

Exempel på genomförda projekt är interiöra renoveringar och inredningar i ett flertal byggnader, med funktioner som café, butik, universitetslokaler, utställningar m.m. Vid Landskronas 600-årsjubileum ordnades en koloniutställning på citadellsområdet, där vi ansvarade för utställningslokaler och utställningsplan. I samband med detta ritades också en ny bro över vallgraven till koloniområdet. Kontoret arbetar också med övergripande markplaneringsarbeten på området, samt en mängd mindre projekt. I citadellsområdet ingår även ett av Sveriges äldsta koloniområden, samt ön Gråen.
bild 5 bild 2
Citadellet_bild8Citadellet_bild7Citadellet_bild 9

Arenaparken, Lund

Perspektiv-Arenaparken-20111128x.jpg

Läge: Lund
Typ: Planering av bostadsområde, flerbostadshus. Fortsatt uppdrag efter parallellskiss
Beställare: Paulssons Fastigheter, HSB, NCC

Parallelluppdrag för utveckling av 450 nya bostäder i södra Lund, intill den nya arenan.

Det nya bostadsområdet ligger inbäddat i en stor park intill arenan. Byggnaderna längs Stattenavägen reser sig från fem våningar i söder till sexton våningar längst i norr och ter sig som en lång, sammanhållen volym. Mellan husen finns passager till parkrummet och nio mindre bostadshus. De nio solitärer har fyra till sex våningar och trapetsoid plan i en bågform, som öppnar sig mot väster och mot parken.
Fasaderna mot norr och öster görs relativt slutna, medan de mot söder och väster är öppnare och uppglasade. Flertalet av lägenheterna har uppglasade fasader och stora balkonger som vetter åt söder eller väster.
Totalt planeras 450 lägenheter, samt lokaler.

Arenaparken_1_markvy

Arenaparken_6_phase 1 d Arenaparken_6_ phase 1 b Arenaparken_6_phase 1 c

Arenaparken_3 _torgvy