Kulturmiljöpris för Strandhem, Örkelljunga

Örkelljunga kommuns Kulturmiljöpris 2016 har tilldelats Missionsgården Strandhem för det senaste tillägget, ritat av Gunilla Svensson Arkitektkontor. Så här motiverar juryn vinsten:

”Kommittén för kulturmiljöpriset vill särskilt lyfta fram de övernattnings- och utbildningspaviljonger som under 2015 uppförts på anläggningen. Paviljongernas utformning när det gäller färgsättning, form, volym och placering smälter väl in i miljön och är ett lyckat exempel på hur kompletteringar i gamla miljöer kan genomföras utan att ursprungliga värden förstörs. Trots nybyggnaden är det alltjämt huvudbyggnaden som står i fokus och som får agera pampig fond för missionsgårdens verksamhet.”

Missionsgården Strandhem

Strandhem, exteriör

Läge: Örkelljunga
Typ: Nybyggnation av lokaler för vandrarhem, folkhögskola och konferens
Beställare: Missionsgården Strandhem
Färdigställt: 2016

Missionsgården Strandhem ligger naturskönt vid Hjälmsjöns strand, med en huvudbyggnad från 1900-talets början, som i etapper byggts till och kompletterats med fler byggnader på området. När befintliga logements- och undervisningsbyggnader dömdes ut p.g.a. mögelskador fick vi uppdraget att ta fram ett förslag till nya byggnader, vilket sedan realiserats.

Strandhem, situationsplan

Vårt förslag innebar ett helhetsgrepp på området, där sjön och närheten till naturen bättre tas tillvara. De tre nya byggnadskropparna orienterar sig tydligt mot huvudbyggnaden och sjön. Planerna är rationellt disponerade men med stor omsorg lagd på de rumsliga kvaliteterna. Den yttre gestaltningen följer ett tydligt grepp men är ändå varierad, med takfall som skiljer sig mellan de olika byggnaderna, och en varierande fönstersättning. Projektet hade en stram budget och präglas av enkelhet, parat med en stor omsorg om detaljerna, såväl i förslag som i utförande. Resultatet är ett tydligt modernt tillägg, som i sin gestaltning och placering ändå underordnar sig och förstärker platsens befintliga kvaliteter.

Strandhem, interiör

Missionsgården Strandhem fick Örkelljunga kommuns Kulturmiljöpris 2016. Så här motiverar juryn vinsten:

Kommittén för kulturmiljöpriset vill särskilt lyfta fram de övernattnings- och utbildningspaviljonger som under 2015 uppförts på anläggningen. Paviljongernas utformning när det gäller färgsättning, form, volym och placering smälter väl in i miljön och är ett lyckat exempel på hur kompletteringar i gamla miljöer kan genomföras utan att ursprungliga värden förstörs. Trots nybyggnaden är det alltjämt huvudbyggnaden som står i fokus och som får agera pampig fond för missionsgårdens verksamhet.

Hallquistska gården, Lund

hallquistinterior

Läge: Lund
Typ: Addition av bostäder
Beställare: Märta och Torsten Bergström
Byggår: 1993

Lunds stadsbyggnadspris 1994, publ i Arkitektur 1/95

Hallquistska gården har en för stadsdelen karakteristisk tomt, där gatuhus följs av gårdshus och längst in en trädgård. De nya husen har placerats utmed tomtens norra gräns och bidrar därmed till att skapa två tydliga rum, vid gårdsplanen och i trädgården.
Eftersom alla boende delar gård och trädgård, har husen fått skyddande skikt av pergolor och verandor. Huskropparna är slanka, med helt sluten norrsida. Siktlinjer och dubbel takhöjd i vardagsrum skapar rymd interiört. Formspråket i de nya husen och de befintliga husens nya tillägg är enkelt och tydligt modernt i förhållande till de gamla husen.
Ladda ner PDF.

hallquist_exterio2r

hallquist_exterio3r

Kv Skötaren, Lund

Skoetaren_2Trappor

Läge: Lund
Typ: Hyreshus
År: 2005-06
Beställare: Byggnads AB Tornahem

Lunds stadsbyggnadspris 2009

Hyresfastighet i Vipeholmsparken, placerad i suterräng. Huset är enkelt i sin karaktär, med stor omsorg lagd på välgjorda detaljer. Fasader i blå fibercementskivor och fernissade träfönster ger i kombination med de tunna balkongskivorna huset ett lätt intryck. Än mer påtagligt är detta på trädgårdssidan, där de övre planen svävar ovan mark. I mötet mellan de olika materialen förstärker de varandras egenart. Ladda ner PDF.

Skoetaren_7Horn_bak Skoetaren_7Trappor_cyklarSkoetaren_4Baksida_fr_gata

Skoetaren_3Trappor_fr_markSkoetaren_Fr_gathorn