Pilgrimen 2, Lund

Gunilla Svensson Arkitektkontor och Liljewall arkitekter har tillsammans med Obos respektive Lunds Kommuns Fastighets AB vunnit en markanvisningstävling i Lund.

Förslaget Lundaportens trädgårdsstad innehåller en blandning av hyres- och äganderätter i större flerfamiljshus respektive två- och trevåningshus. De större fyra- till femvåningshusen i tegel är placerade längst i norr längs Dalbyvägen. I sluttningen söderut är radhus med träpanel placerade i en struktur som ansluter till topografin och den angränsande bebyggelsen. De omkringliggande grönområdena leds in och genom kvarteret via gångar och stigar i både väst-östlig och nord-sydlig riktning.

Tävlingsvinst i Lund

I kvarteret Bullerbyn vid Fäladstorget i Lund har LKF beslutat att gå vidare med vårt förslag till gestaltning av två åttavånings flerbostadshus. Förslaget anknyter till torgkvarterets karaktär bl. a. genom en sockel i mörkrött tegel som bildar husens bas, med utrymmen för lokaler. Varierande taklutningar och fasadmaterial bryter upp de stora byggnadskropparna i mindre delar. Befintliga stråk i området fångas upp, förstärks och leds över tomten. Projekteringen löper under hösten.

Kv Paradis, Lund

Kv_Paradis_01_axionometri

Läge: Lund
Typ: Parallellt skissuppdrag
År: 2009
Beställare: Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Lunds kommun

Parallelluppdrag för förslag till disposition och framtida utbyggnadsmöjligheter av kvarteret Paradis i centrala Lund. Kvarteret ligger i ett framtida kunskapsstråk mellan centrala Lund och den blivande ESS-anläggningen i nordöstra Lund. Universitetets nya behov och omlokalisering av verksamheter möjliggör ett nytt förhållningssätt till omgivande bebyggelse. Förslaget lyfter fram en strategi för att öppna upp kvarteret och skapa tydliga riktningar. Kvarterets platsbildningar ges stor vikt vid gestaltningen, förslaget möjliggör nya rumsligt starka torg i Lunds centrala delar. Den anrika miljön tillfogas ett tydligt samtida avtryck i förslaget.

Kv_Paradis_02_sitplan Kv_Paradis_03_paradisgatan Kv_Paradis_04_horsal Kv_Paradis_05_sandgatan

Natur/kulturrum, Kåseberga

kaseberga_01Flygbild

Läge: Kåseberga
Typ: Parallellt uppdrag
År: 2005-
Beställare: Riksantikvarieämbetet, Ystad kommun, Naturvårdsverket och Region Skåne

I Kåseberga planeras ett nytt Natur/kulturrum som också ska fungera som besökscenter till Ale stenar. Kåseberga består idag av tre tydliga delar med olika karaktär och historia: byn, hamnen och högplatån med skeppssättningen. Förslaget förstärker den befintliga promenaden upp till platån och låter en eftersatt plats i byn omvandlas till en ny nod. Besökscentrat placeras vid en befintlig brant till högplatån och rymmer bl.a. utställningar, auditorium och högst upp ett café med utsikt över platå, hav, by och odlingslandskap. Genom att bygga vertikalt förbinds platåns högre nivå med byns lägre. En ramp slingrar upp längs branten, bakom och genom huset, och möjliggör entréer från flera plan.

Vinnande förslag i parallellt uppdrag 2005.

Ladda ner PDF.

kaseberga_02sitplan400del

kaseberga_03Perspektiv1

Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Lund

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund

Uppdrag på Lunds Tekniska Högskola för Akademiska hus AB
Byggår 2001-02.
Fortsatt uppdrag från parallellskiss.

Två skärmar av prefabricerad betong är de viktigaste organiserande elementen i Designskolan.
De ansluter till Anshelms nord-sydliga riktning på LTH och avslutar parkrummet.
Huset är organiserat kring dessa båda skärmar, och på dem hängs lådor i trä och glas, i utföranden som svarar
mot den inre funktionen. I vinkelförskjutningarna skapas användbara mellanrum. Kommunikationerna går längs
skärmarnas ljusa sidor. I förlängningen av den nord-sydliga skärmen förenar en ny gångbro IKDC med Arkitektskolan.

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund

IKDC Foto14

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund
IKDC_04design_btg

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund

IKDC_05modellb