aktuellt

Gunilla Svensson Arkitektkontor och Liljewall arkitekter har tillsammans med Obos respektive Lunds Kommuns Fastighets AB vunnit en markanvisningstävling i Lund.
Förslaget Lundaportens trädgårdsstad innehåller en blandning av hyres- och äganderätter i större flerfamiljshus respektive två- och trevåningshus. De större fyra- till femvåningshusen i tegel är placerade längst i norr längs Dalbyvägen. I sluttningen söderut är radhus med träpanel placerade i en struktur som ansluter till topografin och den angränsande bebyggelsen. De omkringliggande grönområdena leds in och genom kvarteret via gångar och stigar i både väst-östlig och nord-sydlig riktning.Gunilla Svensson har tillsammans med Obos vunnit ännu en markanvisningstävling i Bredvik, Växjö. Förslaget innehåller parhus i 2 plan och lägenhetshus i 3 plan. Bakom husen döljer sig lummiga trädgårdar och en innergård med karaktären av koloniområde, med prunkande fruktträd, bärbuskar och tydliga gångvägar. Stomme och fasader utförs huvudsakligen i trä, likaså växtskärmar och spaljéer för insynsskydd vid uteplatser och inramning av sophantering. Uteplatser och trädgårdar kommer att skapa en lummig och sammanhängande gårdsmiljö i hela kvarteret.
I april åkte kontoret och hälsade på Pär Lagerkvistskolan, som är under byggnation. Pär Lagerkvistskolan är en F-9-skola som ligger strax utanför Växjö. Skolan kommer rymma ca 800 elever och startar upp i augusti 2017.
Örkelljunga kommuns Kulturmiljöpris 2016 har tilldelats Missionsgården Strandhem för det senaste tillägget, ritat av Gunilla Svensson Arkitektkontor. Så här motiverar juryn vinsten:

”Kommittén för kulturmiljöpriset vill särskilt lyfta fram de övernattnings- och utbildningspaviljonger som under 2015 uppförts på anläggningen. Paviljongernas utformning när det gäller färgsättning, form, volym och placering smälter väl in i miljön och är ett lyckat exempel på hur kompletteringar i gamla miljöer kan genomföras utan att ursprungliga värden förstörs. Trots nybyggnaden är det alltjämt huvudbyggnaden som står i fokus och som får agera pampig fond för missionsgårdens verksamhet.”
I kvarteret Bullerbyn vid Fäladstorget i Lund har LKF beslutat att gå vidare med vårt förslag till gestaltning av två åttavånings flerbostadshus. Förslaget anknyter till torgkvarterets karaktär bl. a. genom en sockel i mörkrött tegel som bildar husens bas, med utrymmen för lokaler. Varierande taklutningar och fasadmaterial bryter upp de stora byggnadskropparna i mindre delar. Befintliga stråk i området fångas upp, förstärks och leds över tomten. Projekteringen löper under hösten.
Gunilla Svensson har tillsammans med Obos vunnit en markanvisningstävling på Torparängen i Växjö. Förslag innehåller 10 st radhus i 2-3 plan på långsmala tomter som ger fina lägen på husens båda sidor. Fasaderna är i trä och med ett samtida uttryck. Genom skiftande kulörer och paneltyp skapas en varierad, men ändå väl sammanhållen karaktär i kvarteret.
Gunilla Svensson Arkitektkontor håller just nu på att utarbeta en situationsplan för en utvidgning av Åstorps centrala delar på Björnekulla fruktindustriers gamla tomt invid järnvägsstationen. Industrins flytt frigör ett stort område för ny bostadsbebyggelse och läget medger även andra, centrumnära, verksamheter.
Gunilla Svensson Arkitektkontor har ritat ett skissförslag på nytt kontorshus för Akademiska Hus, på LTH-området i Lund. Huset ska ligga i anslutning till utvecklingsområdet Röda Stråket, och kan även rymma publika lokaler och undervisningslokaler. Förslaget ingår i underlag för en detaljplaneändring.
Första etappen av Arenatoppen stod inflyttningsklar vid årsskiftet. I samband med det fick vi en rundvisning av det färdiga resultatet. Gunilla Svensson Arkitektkontor har även tagit fram plan och gestaltningsprogram för hela området, som nu är under utbyggnad.
På höstens första dag var kontoret på studieresa i Köpenhamn. Vi besökte ”Klimakvarteret”, Köpenhamns kommuns pilotprojekt för hantering av dagvatten samt Danmarks första stadsjordbruk ”Østergro”. Frågeställningarna är relevanta eftersom vi arbetar med flera stora bostadsprojekt i tidiga skeden.
Gunilla Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Medicon Village vunnit en markanvisningstävling om nya bostäder på kv. Helgonagården i Lund. Förslaget innebär att en finmaskig stadsstruktur skapas, som bryter ner områdets stora skala. Samtidigt anpassar det sig till omgivande bebyggelse och bygger vidare på existerande tydliga strukturer och rörelsestråk från bl.a. studentbostadskomplexet Sparta. Projektet rymmer ca 200 lägenheter samt lokaler i gatuplan.
Vi arbetar med MKB Fastighets AB för att utveckla och förtäta kv. Haga i Bunkeflo.
I vårt förslag behålls områdets karaktär av hus i park samtidigt som nya additioner stärker park-, gårds- och gaturum.
Den nytillförda ordningen förtydligar gränser mellan publikt, halvprivat och privat.
Gunilla Svensson Arkitektkontor har gjort en gestaltningsstudie av Segepark för Malmö stad. Området planeras för att bli en integrerad hållbar stadsdel i Malmö med bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. Vårt förslag har tagit stöd i de riktningar som skapas av det gamla sjukhusområdets struktur med sidoförskjutna paviljonger som bildar en trapetsformad plats i mitten av området. Ambitionen har varit att skapa en intim skala samtidigt som grunduppläggets monumentalitet ska kunna avläsas i hela området. Befintliga kopplingar till omgivningen har identifierats och nya har föreslagits.
Nya bostadshus föreslås som definierar privata gårdar tillsammans med de befintliga "paviljongerna", men sluter dem inte. Via genomgående entréer kan bostäderna nås från både gata och gård.
För att säkerställa gårdarnas privata karaktär används häckar, staket och plank för att definiera gränserna utåt. I lämpliga lägen kan gränsen sättas så att mindre publika platser bildas utåt gator och gångstråk.
Vandrarhems- och undervisningslokaler till Missionsgården Strandhem, i Örkelljunga, är under uppförande. Vi har ritat tre nya volymer som ersättning för fuktskadade byggnader och samtidigt omarbetat byggnadernas placering i relation till omgivningen. Total yta ca 1000 kvm, färdigställs 2016.
I Råbylund, ett av Lunds nya bostadsområden, har vi ritat radhus på uppdrag av Myresjöhus. Byggstart 2015. Vi arbetar även med planering av flera andra bostadsområden för Myresjöhus.